استپلرهای خطی - برشی اندوسکوپی

استپلرهای خطی - برشی اندوسکوپی

استپلرهای خطی - برشی اندوسکوپی

 A) پین
B) دکمه باز / بسته
C) شفت
D) اهرم نشانگر
E) هاب چرخان
F) دکمه سبز
G) اهرم بازگشت
H) دسته
I) یونیت کارتریج
 
 J) نشانگر هم سو بودن کارتریج
K) محافظ کارتریج
L) آنویل
M) محل قرارگرفتن انتهای بافت
N) انتهای خط دوخت
O) انتهای خط برش
P) نشانگر مدرج کارتریج
Q) فک پایین کارتریج
R) کارتریج

استپلر انعطاف پذیر یک بار مصرف خطی - برشی در عمل های شکمی، زنان، اطفال و توراکس برای برداشتن تومور، برش و پیوند استفاده می شود.Cartridge Color
Number of Staples
Leg Height  Cartridge Order No.
(for both stapler sizes)
 
 . Instrument Order No  Article
 white 66 2.5mm    ZN-Z-45-2.5   ZNQ-A Endocutter Stapler
Standard Model
 
blue 66 3.5mm  ZN-Z-45-3.5 
green 66
4.8mm  ZN-Z-45-4.8 
white 90   2.5mm ZN-Z-60-2.5  ZNQ-C    Endocutter Stapler
EL Model
 blue 90 3.5mm  ZN-Z-60-3.5 
 green 90   4.8mm ZN-Z-60-4.8 
سفارش محصول