برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در شهرستان ارومیه

برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در شهرستان ارومیه

این سمینار در تاریخ 1392.9.13 در بیمارستان امام خمینی ارومیه و در خصوص راهکارهای پیشگیری و درمان زخم   بستر و زخم دیابتی، راهکارهای نوین Hartmann در این رابطه
و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann برگزار گردید. این مباحث توسط سوپروایزر علمی و بالینی به همراه کارشناس علمی شهرستان ارومیه  با حضور 100 نفر پرستار برگزار شد.