هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق به دلیل شیوع ویورس کرونا در کشور منتفی شد و زمان جدید این مراسم متعاقبا در تاریخی جدید اعلام می‌شود.

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق به دلیل شیوع ویورس کرونا در کشور منتفی شد و زمان جدید این مراسم متعاقبا در تاریخی جدید اعلام می‌شود.

هشتمین کنگره مشترک قلب و عروق مرکز همایش های مرکز قلب رجائی به دلیل شیوع ویورس کرونا منتفی شد و زمان جدید این مراسم متعاقبا در تاریخی جدید اعلام می‌شود.