سمینار CPR در بیمارستان بعثت

سمینار CPR در بیمارستان بعثت

شرکت ایران فارمیس، در سمینار "احیای قلبی – ریوی (CPR)" در تاریخ 1392.9.26،  در بیمارستان بعثت شرکت نمود. این سمینار با تعداد زیادی شرکت کننده از جمله پزشکان متخصص و پرستاران برگزار شد و در این جلسه محصولات MediHoney از طرف مدیر محصولات MediHoney شرکت ایران فارمیس معرفی گردید.