سمینار “تدابیر پرستاری در بیماران سوختگی” در بیمارستان شهیدصدوقی یزد

سمینار “تدابیر پرستاری در بیماران سوختگی” در بیمارستان شهیدصدوقی یزد

سمینار " تدابیر پرستاری در بیماران سوختگی"، در روز 1392.9.26 در بیمارستان شهیدصدوقی یزد برگزار شد. در این جلسه، راهکارهای نوین Hartmann در درمان زخم، در خصوص زخم های سوختگی، توسط سوپروایزر بالینی شرکت ایران فارمیس  مطرح شد و در آخر جلسه نیز به پرسش های همکاران پاسخ داده شد. تعداد شرکت کنندگان این جلسه 70 نفر بودند.