سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در شرکت ایران فارمیس

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در شرکت ایران فارمیس

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم، در تاریخ 1393/10/7 با حضور جمعی از پزشکان و پرستاران در شرکت ایران فارمیس و با سخنرانی سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی شامل زخم بستر، زخم دیابتی، تدابیر پرستاری در مراقبت از زخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann مورد بحث قرار گرفتند.