سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در شرکت ایران فارمیس

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در شرکت ایران فارمیس

سمینار" راهکارهای نوین درمان زخم" در تاریخ 1393/2/8 با حضور پرستاران در شرکت ایران فارمیس و با سخنرانی سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی شامل زخم بستر، زخم دیابت، تدابیر پرستاری در مراقبت اززخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann مورد بحث قرار گرفتند.