سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان مصطفی خمینی

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان مصطفی خمینی

سمینار راهکارهای نوین  درمان زخم، در تاریخ 1393/9/4 با حضور جمعی از پرستاران در بیمارستان مصطفی خمینی و با سخنرانی سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی شامل زخم بستر، زخم دیابتی، تدابیر پرستاری در مراقبت  از زخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann مورد بحث قرار گرفتند. درآخر شرکت کنندگان به سؤالاتی که در امتحان مطرح شده بود، پاسخ دادند