سمینار تازه های درمان زخم در کلینیک دیابت ابوریحان

سمینار تازه های درمان زخم در کلینیک دیابت ابوریحان

سمینار تازه های درمان زخم در تاریخ 1393/4/4 با حضور 10 نفر از پزشکان و متخصصین (ارتوپد، عفونی، داخلی و پوست) در کلینیک دیابت ابوریحان برگزارشد. دراین جلسه سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس توضیحاتی درخصوص مقالات ارائه شده PHMB  و نقره و همچنین تحقیقات در ارتباط با Atrauman Ag آترومن نقره وتندروت ارائه نمود . البته مفهوم جدید " Go Hydro" و موارد درمان شده با محصولات Hartmannنیز مورد بحث قرار گرفت.