سمینار ارزیابی زخم های فشاری و معرفی پانسمان های نوینMediHoney

سمینار ارزیابی زخم های فشاری و معرفی پانسمان های نوینMediHoney

این سمینار در تاریخ 1392.7.27 در سالن دکتر هنرمند در بیمارستان آتیه برگزار شد. موضوع این سمینار در ارتباط با زخم های فشاری بود که به دنبال آن پانسمان های نوین عسل نیز معرفی گردید. تعداد شرکت کنندگان 31 نفر از پرستاران بخش های مختلف بیمارستان بودند که در پایان، سخنران این سمینار، به پرسش های مطرح شده از طرف آنها پاسخ دادند.