سمینار آموزشی Hartmann در بیمارستان آتیه تهران

سمینار آموزشی Hartmann در بیمارستان آتیه تهران

این سمینار آموزشی در خصوص " تازه های درمان و مراقبت از زخم های مزمن و اقدامات پرستاری در افراد استومیت"و در تاریخ 1392.9.10 در بیمارستان آتیه تهران، با حضور 90 نفر شرکت کننده برگزار گردید. سخنرانان این سمینار، سرپرست کارشناسان علمی به همراه سوپروایزر علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس بودند که در پایان جلسه نیز به بحث درباره موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann پرداختند.