سمینارراهکارهای نوین درمان زخم درکارگاه ضایعات نخاعی

سمینارراهکارهای نوین درمان زخم درکارگاه ضایعات نخاعی

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در تاریخ 15/11/ 1393 با حضور جمعی از پرستاران و پزشکان در بیمارستان امام خمینی (ساختمان ریحانه) توسط سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس برگزارگردید. در این جلسه، موضوعاتی شامل نکات حائز اهمیت در تغذیه افراد با زخم بستر و کنترل عفونت زخم مورد بحث قرار گرفت. در ضمن، موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann نیز مورد بحث قرار گرفت.