روز بزرگداشت ابو علی سینا

روز بزرگداشت ابو علی سینا

خانواده ایران فارمیس، روز پزشک را از پر اهمیت ترین مناسبت های سال می داند و همه سالِ سعی دارد با پیام تبریکی هرچند ناچیز در مقابل زحمات بی پایان جامعه پرشکان این مرز و بوم سر تعظیم و قدردانی فرو آورد.