حضور شرکت ایران فارمیس پانزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد