حضور شرکت ایران فارمیس در بیمارستان شهید صدوقی یزد

حضور شرکت ایران فارمیس در بیمارستان شهید صدوقی یزد

شرکت ایران فارمیس در تاریخ 1392.7.16 در بیمارستان شهید صدوقی یزد به برگزاری سمینار در ارتباط با تازه های زخم و استومی و راهکارهای جامع برند Hartmann در این رابطه، پرداخت که از ساعت 9 تا 13 به طول انجامید. 50 نفر از پرستاران این بیمارستان، در این سمینار شرکت نمودند و در انتهای جلسه، به پرسش های مطرح شده توسط سخنرانان این سمینار در ارتباط با مطالب ارائه شده ، پاسخ دادند.