جلسه آموزشی راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان میلاد

جلسه آموزشی راهکارهای نوین درمان زخم در بیمارستان میلاد

سمینار راهکارهای نوین درمان زخم در تاریخ 18/11/ 1393 با حضور جمعی از پرستاران و پزشکان در بیمارستان میلاد توسط سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس برگزار گردید. در این جلسه، موضوعاتی همچون مداخلات تیم درمان درزخم بستر، کنترل عفونت زخم، زخم های استرنوم باز و همچنین موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann مورد بحث قرار گرفت توضیح داده شد