برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زخم در بیمارستان های افشار و صدوقی یزد

برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زخم در بیمارستان های افشار و صدوقی یزد

کارگاه های آموزشی تازه های مدیریت زخم در روزهای 15و 16 مرداد ماه در بیمارستان های افشار و صدوقی یزد با حضور جمعی از پرستاران برگزارشد. در این کارگاه ها، سوپروایزر آموزشی به همراه یکی از کارشناسان علمی شرکت ایران فارمیس به بحث درباره عناوینی چون تدابیر پرستاری در زخم بستر و زخم دیابتی، پانسمان های جراحی، به کارگیری برخی از پانسمان های مزمن مانند Tenderwet Plus بر روی زخم های باز و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann مورد بحث قرار گرفت. در پایان نیز از مستمعین امتحان به عمل آمد.