برگزاری کارگاه مراقبت از زخم های فشاری در کنگره مراقبت های ویژه در تبریز

برگزاری کارگاه مراقبت از زخم های فشاری در کنگره مراقبت های ویژه در تبریز

هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه، با حضور کثیری از پزشکان متخصص (حدود 60 نفر) از تاریخ 1392.7.24 لغایت 1392.7.26 در مرکز همایش های پتروشیمی تبریز برگزار گردید. واحد علمی شرکت ایران فارمیس نیز یکی از ارائه کنندگان تحقیقات علمی در خصوص " تاثیر استفاده از پانسمان های مدرن بر کاهش هزینه درمان و کاهش میزان بستری و افزایش راندمان کار در مراقبت های ویژه" بود. همچنین در کنار این کنگره، کارگاه های مختلفی نیز برگزار شد که یکی از آنها، کارگاه مراقبت از زخم های فشاری، با ارائه سوپروایزر بالینی زخم و استومی شرکت ایران فارمیس بود.