برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سوختگی در بیمارستان سوختگی یزد

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت سوختگی در بیمارستان سوختگی یزد

کارگاه مدیریت زخم های سوختگی، با حضور پرستاران در تاریخ 93/5/14، در بیمارستان سوختگی یزد، برگزار شد. در این سمینار، سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس به بحث درخصوص انواع سوختگی، زخم های سوختگی، تدابیر پرستاری در بیماران سوختگی و راهکارهایHartmann در خصوص این نوع زخم ها صحبت کردند.