برگزاری کارگاه آموزشی زخم در بیمارستان شهیدرجائی شیراز

برگزاری کارگاه آموزشی زخم در بیمارستان شهیدرجائی شیراز

برگزاری کارگاه آموزشی زخم در بیمارستان شهیدرجائی شیراز
کارگاه آموزشی راهکارهای جامع درمان زخم در تاریخ 1392/8/12 در بیمارستان شهیدرجائی شیراز برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا سوپروایزر محترم آموزشی بیمارستان، مقدمه ای در خصوص نیاز کادر درمان به یادگیری مطالب به روز درمان زخم و کنترل عفونت عنوان نمودند و سپس سرپرستان علمی و بالینی دپارتمان زخم شرکت ایران فارمیس درباره معضلات ایجاد شده توسط زخم فشاری و دیابتی و به دنبال آن راهکارهای نوین درمان زخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های نوین درمان زخم و موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann صحبت کردند.