برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان زخم در تهران

برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان زخم در تهران

کارگاه آموزشی درمان زخم با محصولات MediHoney با حضور جمعی از پرستاران در تاریخ 1393/7/6 توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس  برگزار شد. در این کارگاه، در خصوص تدابیر رستاری در زخم های ناشی از نارسایی وریدی، زخم های اطراف استوما و زخم های ناشی از جراحی های زنان مورد بحث قرار گرفت و موارد درمان شده با محصولات MediHoney  توضیح داده شد.