برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان زخم در تبریز

برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان زخم در تبریز

کارگاه آموزشی درمان زخم با محصولات MediHoney با حضور جمعی از پرستاران در تاریخ 12/6/1393 توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس  برگزار شد. در این کارگاه در خصوص تدابیر پرستاری در زخمهای ناشی از نارسایی وریدی، زخمهای اطراف استوما و زخمهای ناشی از جراحی های زنان مورد بحث قرار گرفت و موارد درمان شده با محصولات MediHoney توضیح داده شد.