برگزاری سمینار پرستاری در مرکز مراقبت در منزل "دم" در تهران

برگزاری سمینار پرستاری در مرکز مراقبت در منزل "دم" در تهران

این سمینار پرستاری، در مرکز مراقبت در منزل "دم"، با حضور جمعی از پرستاران این مرکز در تاریخ 1393/5/31 برگزار شد. عناوین این سمینار شامل مراحل التیام زخم، زخم بستر (موارد پیشگیری، تدابیر پرستاری، تغذیه و درمان)،  راهکارهای نوین درمان زخم Hartmann و همچنین موارد درمان شده توسط این پانسمان ها، توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفت.