برگزاری سمینار مراقبت از زخم در شهرستان خوی

برگزاری سمینار مراقبت از زخم در شهرستان خوی

این سمینار توسط سوپروایزر علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس، در تاریخ 1392/9/12 در شبکه بهداشت خوی و با تعداد 150 نفر شرکت کننده (پرستار) برگزار گردید. مراحل التیام زخم، راهکارهای پیشگیری و درمان زخم بستر و زخم دیابتی، راهکارهای نوین Hartmann و موارد درمان شده با استفاده از پانسمان های Hartmann از جمله مباحث مطرح شده در این سمینار بود.