برگزاری سمینار دیابت و راهکارهای نوین دردرمان زخم دیابتی در ارومیه

برگزاری سمینار دیابت و راهکارهای نوین دردرمان زخم دیابتی در ارومیه

سمینار دیابت و راهکارهای نوین در درمان زخم دیابتی، در تاریخ 1394/2/14 در استان ارومیه با حضور جمعی از پرستاران برگزار شد. در این جلسه آموزش فرد دیابتی ، تدابیر پرستاری جهت پایش افراد دیابتی و جایگاه پانسمان های مدرن در درمان زخم دیابتی توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این جلسه موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann ارائه گردید.