برگزاری سمینار در شهرستان مهاباد

برگزاری سمینار در شهرستان مهاباد

سمینار درباره راهکارهای نوین درمان زخم و استومی برگزارشد که مطالب ارائه شده شامل مراحل التیام زخم، زخم بستر، پیشگیری و درمان زخم دیابتی، نوع تغذیه
و ورزش در افراد دیابتی، زخم هایی که در افراد استومیت دیده می شود و راهکارهای ارائه شده توسط Hartmannبود.  این سمینار با حضور 130 پرستار،توسط
ا سوپروایزر علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس برگزار شد. در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ، درباره مطالب ارائه شده انجام گشت.