برگزاری سمینار در بیمارستان شهیدصدوقی یزد

برگزاری سمینار در بیمارستان شهیدصدوقی یزد

سمینار "تدابیر پرستاری در زخم های مزمن و ارائه راهکارهای نوین درمان زخم شرکت Hartmann" در بیمارستان شهید صدوقی یزد، در روزهای 25 و 26 آذرماه 1392، برای پرستاران بخش جراحی اتاق عمل و بخش های ویژه این بیمارستان با سخنرانی سوپروایزرهای علمی و بالینی شرکت ایران فارمیس برگزار شد.