برگزاری سمینار در انجمن استومی ایران

برگزاری سمینار در انجمن استومی ایران

سمینارهای انجمن استومی ایران، در روزهای 21، 22 و 24 مهرماه سال  1393 در دفتر این انجمن برگزار شد. عناوین سمینارهای فوق، معرفی محصولات کمپانیForLifeوEakin، مدیریت زخمهای اطراف استومی با محصولاتMediHoneyو عوارض ترمیم زخم بود. ارائه سمینار روز اول توسط سوپروایزر محصولات استومی شرکت ایران فارمیس و سمینار روز دوم توسط سوپروایزر علمی شرکت ایران فارمیس ارائه شد که ضمن تشریح تاریخچه شرکت ایران فارمیس وDermaSciencesبه شرح محصولاتMediHoneyو اثر بخشی آن در زخمهای اطراف استومی و زخمهای مزمن پرداخته شد. آخرین سمینار توسط مدیرمارکتینگ زخم و استومی ایران فارمیس در خصوص عوارض ترمیم زخم ارائه شد. لازم به ذکر است که جلسه پرسش و پاسخ بهمراه نمایش محصولات نیز جهت درک بیشتر حضار محترم صورت گرفت.