برگزاری سمینار آموزشی نظام پزشکی در تبریز

برگزاری سمینار آموزشی نظام پزشکی در تبریز

سمینار پزشکی روشهای نوین درمان زخم  و کنترل عفونت با حضور جمعی از پزشکان در تاریخ 11/6/1393 توسط نظام پزشکی برگزار شد. عناوین مورد بحث شامل: نحوه پایش بیمار دیابتی ، کنترل عفونت زخم مزمن، آماده سازی بستر زخم جهت فلپ و گرافت، پیشگیری و درمان زخم بستر و نوتوانی در اندام قطع شده  بود. مقدمه های درباره نظریات Dr. Lipsky در خصوص درمان زخم های عفونی، نظریات Dr. Gilliver،Keith Moore & David Gray در خصوص کاربرد PHMB در کنترل عفونت نیز توسط سوپروایز آموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفت.  همچنین موارد درمان شده با پانسمان های پیشرفته  Hartmann نظیر Tenderwet Plus توسط کارشناس علمی این شرکت توضیح داده شد.