برگزاری سمینارکنترل عفونت در زخم مزمن در مشهد

برگزاری سمینارکنترل عفونت در زخم مزمن در مشهد

سمینار  "کنترل عفونت در زخم مزمن" با حضور جمعی از پزشکان و پرستاران در 1394/2/19 در هتل پردیسان مشهد برگزارشد. عناوین مورد بحث شامل کنترل عفونت در زخمهای مزمن، نظریات &Dr. Lipsky Dr. Sibbaldدرخصوص درمان زخمهای عفونی، نظریات  Dr.Gilliver، Keith Moore & DavidGrayدرخصوص کاربرد PHMB در کنترل عفونت بود که توسط سوپروایزآموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفت.  همچنین موارد درمان شده با پانسمان های پیشرفته  Hartmann توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس توضیح داده شد.