برگزاری جلسه با کارشناسان زخم استان های آذربایجان شرقی و غربی

برگزاری جلسه با کارشناسان زخم استان های آذربایجان شرقی و غربی

این جلسات در تاریخ های 28، 29 و 30 فروردین 1393 با کارشناسان زخم شهرهای تبریز، ارومیه و مهاباد، در هرکدام از شهرها به صورت جداگانه تشکیل شد. برگزارکنندگان این جلسات، سوپروایزر علمی و کارشناس علمی شرکت ایران فارمیس بودند که مباحثی در جهت تازه های درمان و مدیریت زخم را مطرح نمودند.