برگزاری جلسه آموزشی محصولات ARROW در بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزاری جلسه آموزشی محصولات ARROW در بیمارستان مرکز طبی کودکان

جلسه آموزشی محصولات ARROW در تاریخ 1393/10/1 در بخش آموزشی بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار شد. این جلسه توسط مدیر محصول (ARROW) شرکت ایران فارمیس با تمرکز بر روی کتترهای ورید مرکزی (CVC) آنتی میکروبیال و همچنین کتترهای توراسنتزیس ARROWدر حضور اساتید جراحی قلب و فلوی ریه تشکیل گردید.