برگزاری جلسه آموزشی توسط نماینده کمپانیDermaSciencesدر شرکت ایران فارمیس

برگزاری جلسه آموزشی توسط نماینده کمپانیDermaSciencesدر شرکت ایران فارمیس

جلسه آموزشی گروه زخم روز 1393.3.12 با حضور کارشناسان علمی زخم و سوپروایزرهای آموزشی و بالینی شرکت ایران فارمیس، توسط خانم Maeve Kelly، نماینده کمپانی DermaSciences در شرکت ایران فارمیس برگزار شد. در این جلسه، عناوینی چون عسل مانیوکا، چگونگی عملکرد آن در التیام زخم توسط انواع پانسمان های عسل و در ضمن، موضوع TCC-EZ مورد بحث قرار گرفت. همچنین در پایان این جلسه آموزشی، سرکار خانم Maeve به صورت عملی نحوه گچ گیری با سیستم TCC-EZ (سیستمی جهت کاهش فشار زخم پای دیابتی) را آموزش داد که توسط کارشناسان علمی شرکت بر روی افراد داوطلب مورد آزمایش و تمرین عملی قرار گرفت.