بازدید از بیمارستان های شهرستان کرمانشاه

بازدید از بیمارستان های شهرستان کرمانشاه

این بازدید در تاریخ 1392.9.16 الی 1392.9.17 و به منظور معرفی محصولات MediHoneyصورت گرفت. به این منظور تعدادی از بیمارستانهای مهم شهرستانهای کرمانشاه مورد بازدید قرار گرفت. طی این بازدید، پزشکان متخصص و فعال در زمینه درمان زخم با این محصولات آشنا شدند. بخش های بازدید شده نیز شامل ICU، CCU، داخلی، عفونی، سوختگی و ارتوپدی بود.