افراد آنکال شرکت ایران فارمیس جهت تامین ملزومات و تجهیزات مصرفی در صورت لزوم تامین فوری

افراد آنکال شرکت ایران فارمیس جهت تامین ملزومات و تجهیزات مصرفی در صورت لزوم تامین فوری

ضمن تبریک سال نو  و اوقات خوش، افراد آنکال شرکت ایران فارمیس جهت تامین ملزومات و تجهیزات مصرفی در صورت لزوم تامین فوری به شرح جدول زیر می باشد.