ست جراحی اندوسکوپیک ستون فقرات Transforaminal

ست جراحی اندوسکوپیک ستون فقرات Transforaminal

شایع ترین روش درمان قطعی نابهنجاری های ستون فقرات، روش های neurointerventions هستند که امروزه با پیشرفت تجهیزات پزشکی عمدتا به صورت MIS انجام می شوند. این روش ها عمدتا بصورت اندوسکوپیک و یا میکروسکوپیک هستند و صحت و بازده عملکردی آن ها به میزان وخامت بیماری، تبهر جراح و البته دقت و کیفیت تجهیزات جراحی بکار برده شده وابسته است. لذا در این جراحی ها بیشتر از هر جراحی ای در سایر بخش های بدن شاهد ارائه ی تکنیک های مختلف جراحی از سوی جراحان متبهر مختلف هستیم. هر کدام از این تکنیک ها معایب و محاسن مختص خود را دارند و برای نابهنجاری های متمایزی طراحی شده اند و نمی توان نقش تک تک آن ها را در درمان نابهنجاری های ستون فقرات کمرنگ دانست.
تکنیک های مطرح شده در Neurointerventions بر اساس approach جراح به محل نابهنجاری یا بیماری تعریف می شوند و هر تکنیک توسط یکی از جراحان بزرگ MIS neurointerventions معرفی و شناسانده شده است.
برای neurointervention های عمدتا ناحیه ی لومبار و بعضاً توراکس، تاکنون سه تکنیک عمده معرفی شده است که هرکدام در کیس های مختص خود بیشترین کارایی را دارند؛
- Transforaminal
- Interlaminar
- Posterolateral

تکنیک Transforaminal :
این تکنیک عمدتا برای جراحی های خانواده ی Discectomy و Foraminoplasty طراحی شده و البته در سایر
MIS intervention ها هم کاربرد و کارایی بسیار خوبی را دارد.
در این تکنیک، جراح با اکتومی و یا دریل کردن ناحیه فوقانی facet joint در نزدیکی foramina ی مهره ، در ابتدا اسلیو و بعد لنز اندوسکوپی را وارد spinal canal می کند و بعد از ایجاد یک دسترسی ایمن به herniated disc مورد نظر، با استفاده از ابزارهای متعدد خود نظیر forceps، Rongures، Graspers و Puncher ها شروع به تخلیه ی دیسک و کاهش فشار ناشی از آنامولی آن بر اعصاب مجاورش می نماید.
این تکنیک خود شامل متد های متنوعی می باشد که متد Hoogland جدیدترین و بهینه ترین متد اجرای آن تا کنون شناخته می شود. در متد Hoogland بر خلاف سایر متدها، دریل کردن working space جراحی، بجای اکتومی آن تعریف می شود و تلاش می شود با استفاده از ابزارهای طراحی شده برای سهولت این امر، مدت زمان جراحی کاهش و بازده نهایی آن به ماکزیمم خود برسد.

Professional Kit Plus
MaxmoreSpine by Hoogland
Professional kit
MaxmoreSpine by Hoogland
Advance Kit
MaxmoreSpine by Hoogland
Starter Kit
MaxmoreSpine by Hoogland
Products
Description
Item code
8
3
5
3
Guide Wire 0.7mm
1001–GW 001
5
2
3
2
Guide Wire 1.5mm
1001–GW 002
 2 2
Guide Wire 1 mm
1001–GW 003
1
1
1
Dilator 6.3 mm
1001–DC 001
1
1
1
Dilator 3.0 mm
1001–DC 002
 1  1  1 Working Sleeve 170 mm, 7.2 mm ID/8.0 mm OD   1001-ES 06
 1  1  1  Working Sleeve- Long Cut, 7.2 mm ID/8.0 mm OD  1001-ES 08
 1  1  1  TOM Endoscope 4.1 mm Special 7.0 mm incl. 2 cleaning brushes  1002-TS 003
 1  1 Endo Grasping Forceps 3.5mm / 285 mm
(S- Handle) 
 1001–EF 001/B
 1 Grasping Forceps 2.7mm / 285 mm micro cup (straight -sensitive)   1001–EF 003/1
 -  -  Grasping Forceps 2.7mm / 285 mm (S- Handle -sensitive)  1001-EF 003/B
 1  1  -  - Endo Punch 320 mm bent 15° 3.5 mm  1001-EF 035
 1  - Endo Grasping Forceps 320 mm 2.5 mm  1001-EF 005/1
 1  -  -  Handle with 8 rotating positions 1001-EP 001
 1  - Endo Punch Bone, 360mm, 90°, 3.5mm  1001-EP 002/90
 1  -  Endo Punch Bone, 360mm, 130°, 4.0 mm 1001-EP 003/130
 1  1  1 TOM Shidi (Point Tip)  1001-TS 001
 1 TOM Shidi (blunt tip)  1001-TS 003
 3  3 DISPOSABLE Manual Bone Drill 4 mm  1001–BD 001
 1  1 Manual Bone Drill 6 mm  1001–BD 002
 1  1  1 Manual Bone Drill 7 mm  1001–BD 003
 1  Manual Bone Drill 8 mm 1001–BD 004
 1  2 Ball Handle  1001–BH 001
 - Abrasion Device - Point Tip, 30° angle  1001-ABR 2
Abrasion Device - 3.5 mm cup, 30° angle  1001-ABR 4
 1  - Painless Hammer  1001-AI 001
-
Instrument Tray TOP  1001-IS 001
 1  - Instrument Tray BOTTOM  1001-IS 002
 -  - Instrument Container incl. lid  1001-IS 003
 -  - Sterile Filter >1200 circles   1001-IS 004
سفارش محصول