پک شان جراحی Hartmann
ست شان جراحی

ست شان جراحی

​در همکاری نزدیک با پزشکان و سایرتیم درمان کمپانی Paul Hartmannموفق  به کسب دستاوردهای حائز اهمیت درتولید و بازار یابی پکیجی از گان ها و شان های اتاق عمل با مزیت های ویژه گردیده است.

  • Foliodrape Comfort

 شامل مواد نرم سه لايه، نفوذناپذير نسبت به آب و باكترى:

1. ويسكوز - non-woven (هيدروفيليك)
2. فيلم PE (نفوذناپذير)
3. لايه پلى پروپيلن - non-woven (سمت بيمار)

Foliodrape Protect Plus

تركيب چندلايه اى از مواد نرم با نواحى تقويت شده، داراى قدرت كششى بالا در شرايط خشك و مرطوب:
1. لايه پلى پروپيلن non-woven (هيدروفيليك)
2. فيلم PE (نفوذناپذير نسبت به آب و باكترى) 3. لايه پلى پروپيلن SMS * (بسيار جاذب)

Foliodrape Protect

شامل مواد نرم دو لايه، داراى قدرت كششى بالا در شرايط خشك يا مرطوب:
1. لايه پلى پروپيلن non-woven (هيدروفيليك)
2. فيلم PE (نفوذناپذير)

 

پک جنرال شماره 1 پروتکت / کد2 938721

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز   190cm * 140  
 اعدد
 شان  چسبدار  سایز   90cm *75  2عدد
 شان چسبدار  سایز   175cm * 170  1عدد
شان چسبدار  سایز   240cm * 150  1عدد
نوار چسب  سایز   10cm * 50  1عدد
حوله سلولز سایز   33cm * 33  2عدد

پک جنرال سوپر 1 پروتکت پلاس / کد 9387071

اجزاء
تعداد
 کاور میز جراحی سایز   190cm * 140  1عدد
 کاور میز میو  سایز   145cm *80  1عدد
 شان  تقویت شده  سایز   90cm * 75  2عدد
 شان  تقویت شده  سایز   200cm *1 75  1عدد
 شان  تقویت شده  سایز   300cm *1 70  1عدد
 نوار چسب  سایز   10cm * 50  1عدد
 حوله سلولز سایز   33cm * 33  4عدد

پک مخصوص ستون فقرات پروتکت پلاس / کد1 938734

 اجزاء  تعداد
 کاور میز جراحی سایز   190cm * 140  1عدد
 کاور میز میو   سایز   145cm *80  1عدد
 شان اسپاینال چسبدار  سایز   310cm *225  1عدد
شان چسبدار سایز   50cm *10  1عدد
  حوله سلولز   سایز   33cm * 33  1عدد

پک جنرال اطفال پروتکت پلاس / کد 9387431

 اجزاء  تعداد
 کاور میز جراحی سایز   190cm * 140  1عدد
 کاور میز میو   سایز   145cm *80  1عدد
 شان  چسبدار 90cm *75  2عدد
شان چسبدار سایز   200cm *175  1عدد
 شان  چسبدار سایز   240cm *150  1عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  1عدد
  حوله سلولز   سایز   33cm * 33  1عدد

پک لاپاراسکوپی شماره 2 پروتکت پلاس / کد 9387131

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1عدد
  کاور میز میو  سایز 145cm *80  1عدد
 شان پرفوره  لاپاراسکوپی سایز 300cm *250  1عدد
  حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عددپک استریل رکتوم شماره 1 پروتکت پلاس / کد 9387141

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1عدد
 کاور میز میو  سایز 145cm *80  1عدد
 شان  سایز 90cm *75   1عدد
 شان پرفوره رکتوم دار  سایز 250cm *30 / 32cm *28  1عدد
  نوارچسبدار سایز   50cm *10  1عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2عدد

پک سزارین شماره 3 پروتکت / کد 938720

 اجزاء
تعداد 
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1عدد
 کاور میز میو  سایز 145cm *80  1عدد
شان  سایز 100cm *90  1عدد
 شان پرفوره بزرگ  سایز  315cm *250  1عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  1عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2عدد

پک زنان - شکمی شماره 1 پروتکت پلاس / کد 9387101

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عد
 کاور میز میو  سایز 145cm *80  1 عدد
شان زنان با دو شان پرفوره  و جورابی تقویت شده بزرگ  سایز  230cm *250
(یک عدد شان پرفوره دار شکمی - زنان با  کاور   سایز  230cm *25
 1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عدد


پک زایمان طبیعی پروتکت / کد 2792112

اجزاء
تعداد
 کاورمیز جراحی سایز 150cm *100  1 عدد
 شان سایز 90cm *75  1 عدد
 شان سایز 75cm *75  1 عدد
 استاکینت یا جورابی 120cm *75  1 عدد
 بگ کانکشن دار 125cm *75  1 عدد
 گان پروتکت تقویت شده
 1 عدد
 شان  سایز 90cm *87  1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عدد

پک زنان و سیستوسکوپی پروتکت / کد 9387251

 اجزاء تعداد 
 کاورمیز جراحی سایز 150cm *100  1 عدد
 کاورمیز پا سایز 150cm *75  1 عدد
 شان پرفوره   سایز  200cm *75  1 عدد

   پک آرتروسکوپی زانو / کد 9387031

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو  سایز 145cm *80  1 عدد
 استاکینت یا جورابی 80cm *25   1عدد
 شان سایز 150cm *150  1 عدد
 شان آتروسکوپی با بگ کانکشن دار سایز 320cm *200  1 عدد
  نوارچسبدار سایز   50cm *10  2 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عدد

پک آرتروسکوپی شانه پروتکت / کد 9387261

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو  سایز 145cm *80  1 عدد
 استاکینت یا جورابی 80cm *25  1 عدد
 شان چسبدار  سایز  90cm *75  1 عدد
 شان پرفوره ببگ دار آرتوسکوپی  سایز  360cm *225  1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  1 عدد

پک آرتروسکوپی شانه شماره 1 بدون کیسه پروتکت پلاس / کد 9387021

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو  شکل تلسکوپی سایز 145cm *80  1 عدد
  استاکینت  80cm *25  1 عدد
 شان سایز  150cm *150  1 عدد
 شان  Uشکل چسبدار سایز  260cm *200  1 عدد
 شان  چسبدار تقویت شده سایز  240cm *150  1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  2 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عدد

پک دست پروتکت پلاس / کد9389061

 اجزاء  تعداد
  کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
 شان  سایز  150cm *100  1 عدد
 شان دست با کاف الاستیک تقویت شده  سایز  320cm *270  1 عدد
  نوارچسبدار سایز   23cm *2  1 عددپک ارتوپدی اندام تحتانی پروتکت پلاس شماره 3 / کد1 938905

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
 استاکینت یا جورابی 80cm *25 1 عدد
  شان سایز  150cm *150  1 عدد
  شان اندام تحتانی  با کاف الاستیک و نوار چسبدار  تقویت شده سایز  320cm *245  1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  2 عدد


  پک هیپ شماره 3 پروتکت پلاس / کد 93873

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
 استاکینت یا جورابی 120cm *35  1 عدد
 شان چسبدار سایز  75cm *75  1 عدد
 شان سایز  150cm *150  1 عدد
 شان هیپ  با کاف الاستیک و نوار چسبدار  تقویت شده سایز  335cm *280  1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  2 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  4 عدد

  پک DHS پروتکت پلاس / کد1 938705

اجزاء
 تعداد
  کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
شان بزرگ با کیسه کانکشن دار  و دو کیسه فرعی سایز 320cm *235  1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عددپک هیپ پروتکت پلاس شماره 1 / کد 9387151

 اجزاء تعداد
  کاور میز جراحی سایز 140cm *190  1 عدد
 کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
شان  سایز  90cm *75  1 عدد
 شان  سایز  150cm *100  1 عدد
 شان  سایز  150cm *150  1 عدد
شان چسبدار  سایز  300cm *170  1 عدد
 شان  Uشکل چسبدار سایز  260cm *200
 1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  3 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  4 عددپک گوش و حلق وبینی پروتکت / کد 9389121

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 160cm *140  1 عدد
 شان پرفوره  سایز  250cm *170  1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  1 عددپک چشمی کامفورت / کد2572102

 اجزاء تعداد
 کاور میز جراحی سایز 190cm *140  1 عدد
 شان  پرفوره  چشمی سایز  260cm *170  1 عددپک ارولوژی شماره 1 پروتکت / کد9387001

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 190cm *140  1 عدد
 پک درپ اورولوژی با سوپراپوبیک و شان جنرال چسبدار
و  محل چک انگشتی بدون لاتکس سایز  200cm *185
 1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عدد  پک قلب پروتکت پلاس / کد 9387421

اجزاء
تعداد
 کاور میز جراحی سایز 190cm *140  1 عدد
  کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
 شان  سایز  150cm *150  1 عدد
 شان  Uشکل تقوبت شده  سایز  260cm *200  1 عدد
 شان تراکشن با محل انسیزیون و بگ کانکشن دار تقویت شده  سایز  315cm *260  1 عدد
 کاور پا سایز  40cm *23  2 عدد
  نوارچسبدار سایز   50cm *10  2 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عددپک آنژیوگرافی پروتکت پلاس / کد1 938732

اجزاء
تعداد
کاور میز جراحی سایز 190cm *140  1 عدد
شان آنژیوگرافی چسبدار با دو عدد سوراخ رادیال و دو عدد سوراخ فمورال
با استرپ درپ برش  سایز 340cm *240
 1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عددپک مغز و اعصاب پروتکت پلاس / کد9387411

اجزاء
 تعداد
 کاور میز جراحی سایز 190cm *140  1 عدد
  کاور میز میو   سایز 145cm *80  1 عدد
 شان چسبدار  سایز  50cm *50  4 عدد
 شان مغزچسبدار با استرپ درپ چسبدار محل برش
و بگ مخصوص مایع سایز320cm *225
 1 عدد
 نوارچسبدار سایز   50cm *10  1 عدد
 حوله سلولز   سایز     33cm * 33  2 عدد
سفارش محصول