استپلر خطی - برشی

استپلر خطی - برشی

استپلریکبارمصرف با استاپل های تیتانیومی

 1. کارتریج  
 2. محل استقرار کارتریج
 3. آنویل
 4. محافظ
 5. نشانگر  
 6. دسته
 7. اهرم دوخت و برش
 
 سایزهای موجود: 55، 75 و 100 میلی متر


Sales Unit
Cartridge color
Number of Staples
 Leg Height*
 Tissue Thickness
Cartridge Order No.
Instrument Order No.
 Article
3pcs
blue
56
3.85
1.5
 QCB55 GHB55
QHB-55
3pcs
green
56
4.50
2.0
QCH55
QHH55
QHH-55
3pcs
blue
76
3.85
1.5
QCB75
QHB75
QHB-75
 3pcs  green  76 4.50 2.0
QCH75 QHH75
QHH-75
 3pcs blue
100
3.85
1.5
QCB100
 QHB100 QHB-100
3pcs
green
 100 4.50
 2.0 QCH100
QHH100
QHH-100
سفارش محصول