پانچ آئورت لبه الماسی

پانچ آئورت لبه الماسی

پانچ های آئورت یکبارمصرف Teleflex ، امکان عملکرد دقیق در طول عمل جراحی گرافت شریان کرونر(  CABG) را برای جراحان فراهم می کنند و در دو نوع با طول کامل و یا متوسط موجود می باشند.

تکنولوژی برش آزاد

با شناور شدن تیغه لبه الماسی در اطراف هسته پانچ در طول عمل جراحی، با حفظ هم ترازی، از فشردگی مکانیکی پیشگیری می شود. بدین ترتیب می توان از یک پانچ برای ایجاد چندین پانچ در طول یک عمل جراحی استفاده نمود.

عملکرد دوبرشی

دو سطح برشی با تیغه الماس بسیار تمیز، لایه های بافت را برش می دهند. عمل برش به صورت هموار، احتمال بروز تروما را کاهش داده و بخش دیستال مخروطی شکل پانچ، امکان مشاهده اطراف محل آناستوموز را افزایش می دهد.

برش های تمیز و دقیق

طرح سندانی شکل پانچ، منجر به ورود راحت می گردد، در ضمن اینکه برش های تمیز و دقیقی را حتی در بافت سخت نیز فراهم می کند.

کنترل بی نظیر

قرارگرفتن انگشت شست روی پیستون پانچ، خطر لغزش را کاهش داده و در ضمن گیره ها با طراحی ویژه مخصوص قرارگیری انگشتان،باعث افزایش کنترل می شوند.


 کد  مشخصات محصول
 DP-36 K  پانچ آئورت 3/6 میلی متر
 DP-40 K  پانچ آئورت 4 میلی متر
 DP-44 K  پانچ آئورت 4/4 میلی متر
 DP-48 K  پانچ آئورت 4/8 میلی متر
سفارش محصول