بازآموزی دوره آموزشی بین المللی تخصصی زخم

بازآموزی دوره آموزشی بین المللی تخصصی زخم

برگزاری برنامه بازآموزی دوره آموزشی بین المللی تخصصی زخم ICW آلمان توسط شرکت ایران فارمیس و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران