سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن اندواورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن اندواورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران


تاریخ برگزاری: 11 الی 12 آذر ماه 1400
محل برگزاری: تهران، محل برگزاری همایش های بین المللی رایزن