سمینار آموزشی زخم 1401

سمینار آموزشی زخم 1401

برگزاری سمینار آموزشی راهکار های نوین درمان زخم در بیمارستان محب یاس