سمینار آموزشی زخم

برگزاری سمینار آموزشی راهکار های نوین درمان زخم در بیمارستان محب یاس