حضور شرکت ایران فارمیس در هشتمین کنگره مراقبت ویژه

حضور شرکت ایران فارمیس در هشتمین کنگره مراقبت ویژه

مشاهده ی تیزر حضور شرکت ایران فارمیس در هشتمین کنگره مراقبت ویژه:

https://aparat.com/v/LJ6u8