حضور شرکت ایران فارمیس درچهل و چهارمین کنگره جامعه جراحان ایران