برگزیده شدن ایران فارمیس به عنوان عضو سیمین اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

برگزیده شدن ایران فارمیس به عنوان عضو سیمین اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

با اجرایی شدن طرح ملی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، شرکت ها و دارندگان کارت های بازرگانی بر اساس یک سری  معیارهای رتبه‌بندی،  بررسی و ارزیابی ‌شدند و نخستین کارت های بازرگانی رتبه بندی شده به دارندگان این کارت ها اعطا شد. در نخستین مرحله از اجرای این طرح، با توجه به سابقه و حجم واردات و سایر مشخصه های شرکت ایران فارمیس (سودآوری، پیشینه، اشتغال زایی، سابقه اعتباری، توانمندی مدیران، حضور فعال در تشکل ها و اتاق های بازرگانی و...)، گواهینامه سیمین اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به این شرکت اعطا گردید و شرکت ایران فارمیس، به عنوان عضو سیمین این اتاق برگزیده گردید.