برگزاری سمینار "کنترل عفونت در زخم مزمن" در بیمارستان های امام حسین و حضرت رسول

برگزاری سمینار "کنترل عفونت در زخم مزمن" در بیمارستان های امام حسین و حضرت رسول

سمینار پزشکی روشهای نوین درمان زخم و کنترل عفونت با حضور جمعی از پزشکان در تاریخ 1393/8/6 در بیمارستان های امام حسین و حضرت رسول تهران برگزار شد. عناوین مورد بحث شامل کنترل عفونت در زخمهای مزمن، نظریات Dr. Lipsky درخصوص درمان زخم های عفونی، نظریات  Dr. Gilliver، Keith Moore & David Grayدرخصوص کاربرد PHMB در کنترل عفونت بود که توسط سوپروایز آموزشی شرکت ایران فارمیس مورد بحث قرار گرفت.  همچنین موارد درمان شده با پانسمان های پیشرفته  Hartmann نظیر Tenderwet Plus توسط کارشناس علمی این شرکت توضیح داده شد.