برگزاری سمینار تازه های مدیریت زخم واستومی در سازمان نظام پرستاری تهران

برگزاری سمینار تازه های مدیریت زخم واستومی در سازمان نظام پرستاری تهران

سمینار تازه های مدیریت زخم واستومی، درتاریخ 1393/4/3، دردفتر سازمان نظام پرستاری تهران با حضور جمعیاز پرستاران برگزار شد. دراینسمینار، سوپروایزر آموزشی بههمراهیکی ازکارشناسان زخم شرکت ایران فارمیس،به بحث درباره عناوینی چون تدابیر پرستاری درزخم بستر،زخم دیابتی، زخم ناشی از بی کفایتی وریدی و زخم های اطراف استومی پرداختند.  در پایان نیز، موارد درمان شده توسط Hartmann مورد بررسی و بحث قرار گرفت.